Logo SSRyb

Społeczna Straż Rybacka

Powiatu Oleśnica

Powiat

Galeria Fotografii

Kontakty

KOMUNIKAT

Przydatne linki

Nasz jubileusz


Społeczna Straż Rybacka ( SSRyb) na terenie Powiatu Oleśnica została powołana przez Radę Powiatu Oleśnickiego, Uchwałą nr XVI/115/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku, która ustanawia Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Oleśnica. Stało się to możliwie dzięki art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 18.04.1985r, o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 199r. Nr. 66 poz. 750) oraz § 2 uchwały nr. XII z 11.10.1999r Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe w obrębie powiatu oleśnickiego.
Podstawowymi ustawami, jakie obowiązują w pracy SSRyb to; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy i przepisy o ochronie przyrody, Statut PZW, Regulamin amatorskiego połowy ryb.

W obowiązującym stanie prawnym strażnikowi SSRyb przysługują m. innymi następujące uprawnienia:

  • kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.
  • kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu
  • zabezpieczanie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza
  • w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.


Strażnik SSRyb podczas wykonywania swych ustawowych czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle przepisów kodeksu karnego (k.k.) z 6 czerwca 1997 oznacza, że:

  • naruszenie nietykalności cielesnej strażnika SSRyb jest przestępstwem z art. 222 par. 1 k.k. zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3,
  • dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika SSRyb przez wspólnie działające trzy i więcej osób albo nawet prze jedną osobę, ale z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 k.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności od roku do lat 10,
  • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika SSRyb do przedsięwzięcia lub zaniecha czynności jest przestępstwem z art. 224 par. 2 k.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu - przestępstwem z art. 224 par. 2 k.k. zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
  • znieważenie strażnika SSRyb jest przestępstwem z art. 226 par. 1 k.k. zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Strażnik SSRyb obowiązany jest, w czasie wykonywania swych czynności nosić oznakę SSRyb oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez Starostę.
Strażnicy, Społecznej Straży Rybackiej, rekrutują się z członków Polskiego Związku Wędkarskiego, z Kół PZW działających na terenie naszego Powiatu. Są to przede wszystkim doświadczeni wędkarze i dobrzy koledzy, nie karani za czyny związane przede wszystkim z Ustawą o rybołówstwie oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, którym leży na sercu dobro nas wszystkich wędkarzy.

 

Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia, 2010 18:17:50

Od 05-07-2006 na stronie było nas

http://www.republika.pl/cgi-bin/Licznik.cgi?ft=1%7Cfrgb=255;255;255%7Ctr=0%7Ctrgb=0;0;0%7Cwxh=15;20%7Cmd=6%7Cdd=M%7Cst=1%7Csh=1%7Cdf=jozefkar